တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးခံုသမာဓိအဖြဲ႔ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၉/၂၀၁၄) မွ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ တုိ႔အရ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရန္ အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ အား ၁၃-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန့တြင္ အသစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္း လိုက္သည္ . . . . . . .

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔ အမည္စာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (393)