ရှမ်းပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀၇/၂၀၁၇) ဖြင့် အစားထိုး ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်း အပြည့်အစုံ... (146)

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၂/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်း အပြည့်အစုံ... (168)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၁/၂၀၁၅)၊တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆နှင့်ပုဒ်မ ၁၇ အရ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့အား အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် . . . . . . .
ရွမ္းျပည္နယ္ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ အမည္စာရင္း အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (303)