ရခိုင်ပြည်နယ်ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၆၆/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်း အပြည့်အစုံ.. (152)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/၂၀၁၅)၊တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆ နှင့်ပုဒ်မ ၁၇ အရ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/၂၀၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အားအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .
ရခိုင္ျပည္နယ္ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ အမည္စာရင္း အျပည္႔အစံု သိရွိရန္........ (350)