မွန်ပြည်နယ်ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၁/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မွန်ပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်းအပြည့်အစုံ... (153)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၀/၂၀၁၅)၊တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆နှင့် ၁၇ တို့အရ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မွန်ပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အားအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .မြန္ျပည္နယ္ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ အမည္စာရင္း အျပည္႔အစံုသိရွိရန္...... (320)