မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂၂/၂၀၁၇) ဖြင့် အစားထိုး ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်း [download id=”1621″]

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၄/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်း [download id=”1620″]

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆/၂၀၁၅)၊တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆ (က) အရ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀၆/၂၀၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်မိုးသီတာစိုး အားအစားထိုးပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် . . . . . . .
[download id=”590″]