ကရင်ပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၉/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကရင်ပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်း[download id=”1625″]

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၀/၂၀၁၅)၊တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆(က)အရ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၃/၂၀၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကရင်ပြည်နယ်ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဦးမောင်မောင်အုံးအား အစားထိုးပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .
[download id=”580″]