ကယားပြည်နယ်ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၅/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကယားပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်း အပြည့်အစုံ... (179)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇/၂၀၁၅)၊တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆ (က) အရ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၁/၂၀၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကယားပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ အဖွဲ့ဝင်ဦးခင်မောင်တာ အား အစားထိုးပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် ကယားျပည္နယ္ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ အမည္စာရင္း အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (354)