ကချင်ပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၇/၂၀၁၇) ဖြင့် အစားထိုး ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကချင်ပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်းအပြည့်အစုံ... (145)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၁၅)၊တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆ (က) အရ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၀/၂၀၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကချင်ပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ အဖွဲ့ဝင်ဦးဆန်းထွဋ်ကိုအား အစားထိုးပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .
ကခ်င္ျပည္နယ္ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ အမည္စာရင္း အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (307)