တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးများ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ

တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့  ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အတွင်းရေးမှူးများ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ(၁၈-၁၀-၂၀၁၈ Updated)