ချင်းပြည်နယ်ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀၇/၂၀၁၈) ဖြင့် အစားထိုး ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ချင်းပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်းအပြည့်အစုံ…(63)

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀၉/၂၀၁၇) ဖြင့် အစားထိုး ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ချင်းပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်းအပြည့်အစုံ... (180)

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၀/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ချင်းပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်းအပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ရန်... (156)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၇/၂၀၁၅)၊တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆(က) အရ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉/၂၀၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ချင်းပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဦးစိုးမင်းအား အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .ခ်င္းျပည္နယ္ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ အမည္စာရင္း အျပည္႔အစံုသိရွိရန္...... (335)