ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Peltier Bois Co.,Ltd (အထပ်သားစက်ရုံ) နှင့် ဦးကျော်မျိုး ပါ (၁၄) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၃/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်၊ (၂၃) ရပ်ကွက်၊ လှော်ကားလမ်းမကြီး၊ အမှတ် (WI-4) ရှိ Myanmar Peltier Bois Co.,Ltd (အထပ်သားစက်ရုံ)ပိုင်ရှင် Mr. Laurent Demiel Bernard Scheercousse နှင့် အလုပ်သမား ဦးကျော်မျိုး ပါ (၁၄) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိ ကောင်စီသို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဌ ဦးဖေအောင်ဝန် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၄၃/၂၀၁၈) ဖြင့် ၂၇-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်−အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ရန်... (257)