ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင် (ထိုင်း) ယာယီပိတ်သိမ်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

၃၀-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ပြည်ပအကျိုးဆောင်လိုင်စင် (ထိုင်း) ယာယီပိတ်သိမ်း စာရင်း [download id=”1688″]

(၂၅-၁၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့ထိ ပြည်ပအကျိုးဆောင်လိုင်စင် (ထိုင်း) ယာယီပိတ်သိမ်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း


ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန မှ အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်းထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း