အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနည်းဥပဒေ

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ ပုဒ်မ(၅၇)အရ အပ်နှင်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၂) ဖြင့်”အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနည်းဥပဒေ” အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (1168)