သတၳမအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာ EPS-TOPIK စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း

သတၳမအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာ EPS-TOPIK စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း ကို အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ မွ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္-

EPS-TOPIK စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . . . . (7496)