အဌမအႀကိမ္၊ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (EPS-TOPIK) ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

အဌမအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (EPS-TOPIK) ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

အစိုးရျပည့္အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ အဌမအႀကိမ္၊ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (EPS-TOPIK) ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါသည္ . . .

[download id=”390″]