အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမား အဖွဲအစည်း စုစုပေါင်း

အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း
အမျိုးအစား အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား စုစုပေါင်း
အခြေခံ ၂၇ ၂၈၅၉ ၂၈၈၆
မြို့နယ် ၁၅၈ ၁၅၉
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ၂၄ ၂၄
အဖွဲ့ချုပ် ၁၀
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့
စုစုပေါင်း ၂၉ ၃၀၅၁ ၃၀၈၀