အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမား အဖွဲအစည်း စုစုပေါင်း

အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း
အမျိုးအစား အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား စုစုပေါင်း
အခြေခံ ၂၆ ၁၆၇၁ ၂၆၉၇
မြို့နယ် ၁၄၆ ၁၄၇
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ၂၂ ၂၂
အဖွဲ့ချုပ်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့
စုစုပေါင်း ၂၈ ၂၈၄၈ ၂၈၇၆