ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း စိစစ်ခြင်းစည်းကမ်းများ

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လို်င်စင်လျှောက်ထားခြင်း စိစစ်ခြင်းစည်းကမ်းများ

လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ
အောက်ဖော်ပြပါအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူများသည် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်လိုင်စင်များ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ယင်းအချက်အလက်များကို လျှောက်လွှာတွင် ပူးတွဲဖော်ပြရမည်-
လျှောက်ထားခွင့်မရှိသူများ
လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့့်အချက်များ
ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရသူများမှ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခြင်း

အျပည့္အစုံ သိရွိႏိုင္ရန္ . . . . . . . . (1556)