ဆဌမအကြိမ် (EPS-TOPIK) ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကြေညာချက်-

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ကိုရီးယားသမၼတ နိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနတို့သည္ နွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီမႈစာခြ်န္လႊာအရနိုင္ငံျခားသားလုပ္သားေခၚယူမႈ စနစ္ ျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ဆနၵရွိေသာ လုပ္သားမ်ားအားလံုးသည္ ကိုရီးယားအလုပ္ သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုရီးယားလူ့စြမ္းအားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အဖြဲ႔အစည္းမွစီစဥ္က်င္းပေသာ ကိုရီးယား ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲအား ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ျပီးထိုစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူသာလွ်င္ နိုင္ငံျခားသား လုပ္သားေခၚယူမႈစနစ္အရ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆဌမအႀကိမ္ (EPS-TOPIK) ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . (2382)