ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင် အသစ်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန တွင် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင် အသစ်လျှောက်ထားရန် အတွက် အောက်ပါအချက်များပြည့်စုံပါက လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-