ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Polar North Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚယမင္းသူဇာ (ပါ) အလုပ္သမား (၃၈) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၈/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္ ၊ အင္းဝလမ္း၊ အမွတ္ ၁၈/၅(က)+၂၃၄(က) ရွိ Polar North Garment Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ Mr. Chen Po Wei ႏွင့္ ေဒၚယမင္းသူဇာ ပါ အလုပ္သမား ၃၈ ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၉၈/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၂၃-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (342)