ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမပန္ဝါ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဦးသန္းတိုးေအာင္ (အလုပ္သမား) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၂/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ (၁) ရပ္ကြက္၊ သီရိမြန္ (၉) လမ္း၊ သီရိမြန္အိမ္ယာ၊ အမွတ္-၃၀/ဘီ ရွိ ျမပန္ဝါကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ေဇာ္ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးသန္းတိုးေအာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဌး ႏွင့္ ဦးထြန္းေအး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၉၂/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (350)