ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Lincoln Legal Services (Myanmar) Limited ႏွင့္ ဦးတင္ျမင့္ (ဥပေဒအႀကံေပး) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၁/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၇ အလံျပဘုရားလမ္း၊ လျပည့္ဝန္းပလာဇာ၊ ေျမညီထပ္၊ အခန္းအမွတ္-၁၀၃ ရွိ Lincoln Legal Services (Myanmar) Limited ဒါရိုက္တာ ဦးၿငိမ္းခ်မ္းေဇာ္၊ Mr. Sebastian Cornelius Pawlita (MD) ႏွင့္ ဦးတင္ျမင့္ (ဥပေဒအႀကံေပး) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစိန္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဌး ႏွင့္ ဦးထြန္းေအာင္ တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၉၁/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (327)