ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Capital Development Limited ႏွင့္ ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၃၄) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၈/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒါပံု ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြယ္ေအး ရပ္ကြက္၊ မင္းနႏၵာလမ္း ရွိ Capital Development Limited (ေဒါပံု ေကာ္ေဇာ္ပစၥည္းစက္ရံု) ပိုင္ရွင္ ဦးကိုကိုႀကီး ႏွင့္ ေဒၚေအးေအးေအာင္ ပါ အလုပ္သမား (၁၃၄) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေဖေအာင္ဝန္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၈၈/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (328)