ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမတ္မိဘကုမၸဏီ၊ ဆပ္ျပာစက္ရံု ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင့္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၇/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမႀကီး၊ အမွတ္-၉ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္-၁၁၁ ရွိ ျမတ္မိဘကုမၸဏီ၊ ဆပ္ျပာစက္ရံု ပိုင္ရွင္ ဦးဝင္းလြင္ ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင့္ ပါ အလုပ္သမား (၁၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၈၇/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ........... (328)