ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ကိုးခရိုင္သားကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးမ်ိဳးထြန္း ပါ (၃၀) ဦးအၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၃/၂၀၁၆)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုးခရိုင္သာကုမၸဏီလီမိတက္၊ (MD) ဦးသံဒိုင္၊ စည္ပင္အိမ္ယာေန ဦးစိုးျမင့္ေမာင္၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕ေန ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မိုး(ခ) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး တို႔ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးမ်ိဳးထြန္း ပါ (၃၀) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၈၃/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္ ...... (293)