ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Young Investment Group Industry Co.,Ltd ၊ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု ႏွင့္ ဦးျမင့္လြင္ဦးပါ (၁၇)ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၈၀/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္း၊ (၉)မိုင္၊ အမွတ္-၈၈၆/၈၈၈ ရွိ Young Investment Group Industry Co.,Ltd ၊ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု ပိုင္ရွင္ ေဒၚနန္းေစာေထြး(ခ)နန္းမုန္းနိုေႁခြ(ခ)နန္းေစာေအး ႏွင့္ ဦးျမင့္လြင္ဦး ပါ (၁၇) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈ အမွတ္ (၈၀/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၃-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (308)