ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Ideal Busniess Success Co.,Ltd , Sunshine Milestone Construction, Service Co.,Ltd ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေက်ာ္သီဟ ပါ (၃) ဦး တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၄/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ (၇)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ အမွတ္ (၁၂၅) ရွိ Ideal Business Success Co.,Ltd , Sunshine Milestone Construction, Service Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ ဦးျမင့္စိုး၊ ဦးသီဟေဇာ္(လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ) အလုပ္ရွင္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္း ခံရသူ ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းအလုပ္သမား ဦးေက်ာ္သီဟ ပါ (၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈ အမွတ္ (၇၄/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......................... (352)