ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Fiber Optic Communication Net Work Co.,Ltd ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၀/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ MICT Park, တိုက္ ၁၂၊ ၂ လႊာ ရွိ Myanmar Fiber Optic Communication Net Work Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ Mr. Dong He ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေစာယုဝင္း ႏွင့္ ဦးရဲေက်ာ္သူ တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၇၀/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၃၀-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (314)