ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚႏွင္းလဲ့သူ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၉/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ သံခ်ပ္၀န္ဦးညြန္႔လမ္း၊ အမွတ္-၁၂၇ ရွိ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ Mr. Cao Haidong , Mr.Gu Weidong(GM) ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚႏွင္းလဲ့သူ တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေနမင္း ႏွင့္ ဦးသန္းေမာင္ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၉/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂၈-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ …….. (307)