ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၊ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ဦးထြန္းေဝပါ အလုပ္သမား (၃) တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၈/၂၀၁၆)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၊ စပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ ေတာင္၊ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း ပိုင္ရွင္ကိုယ္စား Mr. Zhang Yupeng (MD) ႏွင့္ ဦးထြန္းေဝပါ အလုပ္သမား (၃) ဦးကိုယ္စား ဦးေသာင္းညြန္႔(ဥကၠ႒)၊ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းအေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာအျငင္းပြားမႈအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးေဇာ္ညြန္႔ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ ဆိုခ်က္မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၈/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂၃-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ လိုက္သည္။ အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............. (353)