ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Power Fashion (2) အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု နွင့္ ဦးဟိန္းမင္းလတ္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၇/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ သာဓုကန္စက္မႈဇုန္၊ အမွတ္ (၄)လမ္းမႀကီး၊ အမွတ္ (၂၈၇) ရွိ Power Fashion (2) အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ပိုင္ရွင္ Mr. Wang Jun, ဦးျမင့္ဦး (မန္ေနဂ်ာ/အလုပ္ရွင္၏အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ) ႏွင့္ ဦးဟိန္းမင္းလတ္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေဖေအာင္ဝန္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေစာယုဝင္း ႏွင့္ ဦးရဲေက်ာ္သူ တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၇/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁၉-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (241)