ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Sakura Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚတင္မိုးခိုင္ ပါ အလုပ္သမား (၃၁၆) ဦးၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၆/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ (၃) လမ္း၊ အမွတ္ ၇၄ ရွိ Mr. ITO KIYOKAZU ပိုင္ဆိုင္ေသာ Sakura Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚတင္မိုးခိုင္ ပါ အလုပ္သမား(၃၁၆) ဦးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၆/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၁၂-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည့္အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္........ (335)