ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Hill Lodges Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၆/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္သိဒၶိလမ္း၊အမွတ္(၉)ရွိ၊ Myanmar Hill Lodges Co..,Ltd (ဒါရုိက္တာ/ပိုင္ရွင္) Ms Vidya Chetry @ ေဒၚဥမၼာ နွင့္ ယာဥ္ေမာင္းဦးသိန္းထြန္းတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဌးေအာင္ ႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္းဦး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၆/၂၀၁၅) ျဖင့္ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္....... (332)