ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ JJAMET (ေၾကြျပားဂိုေဒါင္) ႏွင့္ ေဒၚသိမ့္သိမ့္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၅/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ အမွတ္ (၃၁) ရွိ JJAMET (ေၾကြျပားဂိုေဒါင္) ပိုင္ရွင္ Mr. Liu Zhiliang ၊ ဦးသိဏ္းေအး(ေရွ႕ေန) (အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ) ႏွင့္ ေဒၚသိမ္႔သိမ္႔ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးညြန္႔စိန္ ႏွင့္ ဦးတင္ထြန္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၅/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁၇-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (286)