ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Seduno Myanmar Fashion Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား(၁၁၇) တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဆန္းမင္းေအာင္ ပါ (၂) ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၅/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၂၀/K-7)၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ႏွင္းဆီလမ္းေဒါင့္၊ စက္မႈဇုန္ (၄) ရွိ Seduno Myanmar Fashion Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ Mrs. Yang Mei Yun (MD), Mr. XU Huaji (Director) တို႔၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ ေဒၚလဲ့ယဥ္၀င္း ႏွင့္ အလုပ္သမား(၁၁၇) တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဆန္းမင္းေအာင္ ပါ (၂) ဦး တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံ တက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၅/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၁၂-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ …….. (329)