ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Can Full Industries Co.,Ltd (သြပ္ျပားစက္ရံု) နွင့္ ဦးေက်ာ္စိုး (ပါ) ၅ ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၄/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ မကၡရာမင္းသားႀကီးလမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ အမွတ္ (၆၈) ရွိ Can Full Industries Co.,Ltd (သြပ္ျပားစက္ရံု) ပိုင္ရွင္ ေဒၚေလာ္ကြီလိမ္(ခ)ေဘဘီ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိုး (ပါ) အလုပ္သမား ၅ ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးလွထြန္းခိုင္ ႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၄/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (249)