ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Yangon Airport Group Co.,Ltd ႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ရွင္း (Operator II) တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၄/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ ေလဆိပ္လမ္း၊ အမွတ္ ၁၈၆ ရွိ Yangon Airport Group Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ကိုယ္စား (MD) ေဒၚအိမြန္ထူး၊ (HR Manager) ဦးတင္ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ရွင္း တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစိန္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၄/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၈-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (346)