ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MILA GARDEN COMPANY LIMITED ႏွင့္ ဦးေသာ္ဇင္လင္း တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၃/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ သီတာေရစင္လမ္း၊ အမွတ္-၁၈၈/၁၈၉ ရွိ MILA GARDEN COMPANY LIMITED ပိုင္ရွင္ Mrs. Wu-I,Shin အလုပ္ရွင္၏အထူးကိုယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ ဦးျမေဌး (HR Manager) ႏွင့္ ဦးေသာ္ဇင္လင္း တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၃/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၁၄-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.......... (330)