ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ၉၉၉ စက္ရံု(ဧရာသံရည္က်ိဳစက္ရံု) ႏွင့္ ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေမာ္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၁/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္းတကာစက္မႈဇုန္၊ အမွတ္ (၂၀/၂၁) ရွိ ၉၉၉ စက္ရံု(ဧရာသံရည္က်ိဳစက္ရံု) ပိုင္ရွင္ ေဒၚစိန္ရီ၊ ဦးေအာင္ကိုလတ္ (မန္ေနဂ်ာ၊ အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ) ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေမာ္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈ အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစိန္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးညြန္႔စိန္ ႏွင့္ ဦးသိန္းႀကြယ္ တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၁/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၂၂-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (281)