ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚစိုးမိုးေအး ပါ အလုပ္သမား (၂) ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၁/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ သံခ်ပ္၀န္ဦးညြန္႔လမ္း၊ အမွတ္ (၁၂၇) ရွိ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ Mr. Cao Haidong ႏွင့္ ေဒၚစိုးမိုးေအး ပါ အလုပ္ သမား (၂) ဦး တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၁/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္...... (314)