ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mega Marine Frozen Seafood Co.,Ltd (အေအးခန္းစက္ရံု) ႏွင့္ ေဒၚစႏၵာ (ပါ) ၅ ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၀/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္ (၄)၊ အမွတ္ ၉၁၇၄/ဘီ-၂ ရွိ Mega Marine Frozen Seafood Co.,Ltd (အေအးခန္းစက္ရံု) ပိုင္ရွင္ ဦးဝင္းစိုးဦး၊ ေဒၚေစာသႏၱာဦး(Director) ႏွင့္ ေဒၚစႏၵာ (ပါ) အလုပ္သမား (၅) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေစာယုဝင္း ႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၀/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၂၀-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (256)