ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Veneer & Plywood Co.,Ltd ၊ သစ္အေခ်ာထည္စက္ရံု ႏွင့္ ေမာင္ေက်ာ္ဆန္းလင္း ပါ အလုပ္သမား (၂) ဦးၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၀/၂၀၁၆)

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပတၱျမားစက္မႈဇုန္ ရွိ Mr. Shiv Kumar Dhanuka ပိုင္ဆိုင္ေသာ Myanmar Veneer & Plywood Co.,Ltd ၊ သစ္အေခ်ာထည္စက္ရံု ႏွင့္ ေမာင္ေက်ာ္ဆန္းလင္း ပါ အလုပ္သမား(၂) ဦးတို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၀/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၈-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႕အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.... (294)