ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဝင္းသိဂႌကုမၸဏီ ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၉/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၄၉) လမ္း(အလယ္ဘေလာက္)၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဗႏၶဳလလမ္း၊ အမွတ္ (၂၁၆/၂၂၂) ရွိ ဝင္းသိဂႌကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ေဒၚသိဂႌဝင္း ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈ အား ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးသိန္းႀကြယ္ တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၉/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (251)