ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Aung Kenbo Telecommunication Co.,Ltd (Kenbo Smart Phone Heldan Showroom) ႏွင့္ ေဒၚသက္ဖူးဇင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၈/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး၊ စံရိပ္ၿငိမ္ (၅) လမ္းႏွင့္ (၆) လမ္းၾကား၊ အမွတ္ (၄၆/A) ရွိ Aung Kenbo Telecommunication Co.,Ltd (Kenbo Smart Phone Heldan Showroom) ပိုင္ရွင္ ေဒၚနန္းေရႊဟန္ (Managing Director)၊ ေဒၚနီလာေအး (Supervisor / အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ) ႏွင့္ ေဒၚသက္ဖူးဇင္ (Helden Showroom Supervisor) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈ အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေဖေအာင္ဝန္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးညြန္႔စိန္ ႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၈/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁၃-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (319)