ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Polar North Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚခ်ိဳမာလြင္ပါ (၁၅) ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၈/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေပါက္ကၠံစက္မႈဇုန္၊ အင္း၀လမ္း၊ အမွတ္ – ၁၈/၅က + ၂၃၄က ရွိ Mr. Chan Po Wei ပိုင္ဆိုင္ေသာ Polar North Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚခ်ိဳမာလြင္ပါ (၁၅) ဦး တို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈ မရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစိန္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၈/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၁၇-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္....... (237)