ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ New KMC Apparel အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚခင္ေမသန္း တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၇/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ သံခ်ပ္၀န္ဦးညြန္႔လမ္း၊ အမွတ္(၈၄)ရွိ Mr. Lee Jae Chul ပိုင္ဆိုင္ေသာ New KMC Apparel အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံု ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚခင္ေမသန္း တို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈ မရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၇/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၁၈-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............. (279)