ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Trends Design Furnishing Co.,Ltd ႏွင့္ ဦးျမင့္သူ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၆/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ (၄)၊ ဦးတရုတ္ႀကီးလမ္း၊ အမွတ္ (၁၄၆) ရွိ Trends Design Furnishing Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ Mr. Leong Ting Boon (Director)၊ ဦးေအာင္သန္း (Senior Manager/အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူမ်ား) ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးျမင့္သူ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈ အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းဝင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးတင္ထြန္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၆/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ ပါရန္ .......... (257)