ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Asia Guiding Star Services ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးမင္းႏိုင္ (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ)ႏွင့္ ဦးရႈိင္းနင္းမြန္း ပါ (၆၄)ဦးတုိ႕အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၅/၂၀၁၆)

တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကံေပါက္ေဒသရွိ ရဲတံခြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ကန္ထရိုက္ရရွိထားေသာ Asia Guiding Star Services ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးမင္းႏိုင္ (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ)ႏွင့္ ဦးရႈိင္းနင္းမြန္း ပါ (၆၄)ဦးတုိ႕အၾကား ျဖစ္ပြားၾကေသာ အျငင္းပြားမႈအား တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္ စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၅/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............ (314)