ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Honeys Garment Industry Limited (2) ႏွင့္ ဦးဝင္းႏိုင္ (ပါ) ၁၇ ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၃/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာဒံုစက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္၊ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္၊ အမွတ္ (B-4) ရွိ Honeys Garment Industry Limited (2) ပိုင္ရွင္ Mr. Iguchi Takeshi (MD), Mr Eisuke Ejiri (Director)၊ ေဒၚသီရိေရႊစင္ဦး၊ ေဒၚေမျမတ္မြန္ (အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူမ်ား) ႏွင့္ ဦးဝင္းႏိုင္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၇) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈ အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၃/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၂၃-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ ပါရန္ .......... (327)