ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ SKYLARK IT Solution & Managed Services အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၁/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ (၉)မိုင္၊ ျပည္လမ္း၊ ရတနာအိမ္ရာ၊ အမွတ္(၁၀၆) ရွိ ဦးမင္းျမတ္စိုးမို ပိုင္ဆိုင္ေသာ SKYLARK IT Solution & Managed Services နွင့္ ဦးရဲထြဋ္ တို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဌးေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၁/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည့္အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.............. (312)